ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PUPPYPLAATS.NL

 • 1 DEFINITIES


1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   • Advertentie: een op de Website geplaatste advertentie;
 • Adverteerder: een ieder die een advertentie plaatst op de Website;
 • Gebruiker: een ieder die gebruik maakt van de Website;
 • Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website;
 • Honden: puppy's, (jong)volwassen honden en dekreuen;
 • Puppyplaats: HästNet Sverige AB;
 • Website: de website www.puppyplaats.nl.

 

 • 2 TOEPASSELIJKHEID

  2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (via een computer, mobiele apparatuur of enig ander medium), overeenkomsten die Puppyplaats sluit met betrekking tot het gebruik van de Website en op alle diensten die door Puppyplaats worden aangeboden.

2.2 Gebruikers en Adverteerders gaan met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord door gebruik te maken van de Website, waaronder mede begrepen het bezoeken en browsen alsook het aanmaken van een profiel en het plaatsen van een Advertentie.

3. DE WEBSITE EN ADVERTENTIES: ALGEMEEN


3.1 De Website biedt een platform waar Adverteerders een Advertentie met betrekking tot een aangeboden Hond kunnen plaatsen en Gebruikers die Advertentie kunnen bekijken. Er kunnen geen dieren of goederen op/via de Website worden gekocht. Puppyplaats is en wordt geen partij bij overeenkomsten tussen Adverteerders en Gebruikers en treedt ook niet op als vertegenwoordiger, adviseur of bemiddelaar van/voor Adverteerders of Gebruikers.

3.2 Het is enkel toegestaan om Honden aan te bieden op de Website. Het is niet toegestaan om "gezocht" Advertenties te plaatsen (Advertenties waarin bepaalde dieren/goederen/diensten worden gezocht), met uitzondering van gezochte dekreuen.

3.3 Puppyplaats heeft, onverminderd haar overige rechten, het recht om, zonder tot enige schadevergoeding of andere vergoeding gehouden te zijn, de toegang van Gebruikers en Adverteerders tot de Website, Advertenties en/of Mijn Puppyplaats-profielen te beperken, op te schorten of te beëindigen of de zichtbaarheid of functionaliteit van de Website en/of Mijn Puppyplaats-profielen anderszins te beperken, Advertenties en Mijn Puppyplaats-profielen te verwijderen, (inhoud/onderdelen van) de Website aan te passen of te verwijderen, (andere) technische maatregelen jegens Gebruikers en Adverteerders te nemen, ingeval die Gebruikers/Adverteerders in strijd handelen met deze Gebruiksvoorwaarden, de belangen van Puppyplaats en/of aan haar gelieerde ondernemingen of (andere) Gebruikers  en Adverteerders of indien Puppyplaats daar om andere redenen in redelijkheid aanleiding toe ziet.

3.4 Puppyplaats heeft te allen tijde het recht om de Website, onmiddellijk of binnen een door Puppyplaats te bepalen termijn, definitief of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Gebruikers of Adverteerders gehouden te zijn.


4
NIET TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

4.1 Gebruikers en Adverteerders erkennen en garanderen dat zij:


i. de Website niet zullen gebruiken voor een doel dat illegaal, onrechtmatig of inbreuk makend is, of voor het publiceren, delen of doorgeven van materiaal (a) dat lasterlijk, beledigend, obsceen of anderszins verwerpelijk is; (b) dat een schending vormt van de vertrouwelijkheid of de privacy, of van de rechten van derden, waaronder het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; (c) dat misleidend is of een identiteit vervalst of suggereert dat de Gebruiker/Adverteerder is gelieerd aan of verbonden met Puppyplaats; of (d) waarvoor de Gebruiker/Adverteerder anderszins niet de rechten of machtigingen heeft om het beschikbaar te stellen;
ii. geen "gezocht" Advertenties zullen plaatsen (Advertenties waarin bepaalde dieren/goederen/diensten worden gezocht), met uitzondering van gezochte dekreuen;
iii. de Website niet zullen gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan Puppyplaats of Puppyplaats in diskrediet kan brengen;
iv. (de inhoud van) de Website niet zullen kopiëren, distribueren, openbaar maken, verkopen, wijzigen, verhuren, uitlenen of op andere wijze gebruiken, of proberen veiligheidsmaatregelen te schenden of te omzeilen die de toegang tot of het gebruik van de Website beperken;
v. de Website niet zullen gebruiken op een wijze die schade, storing, overbelasting, belemmering of aantasting van de systemen of beveiliging van Puppyplaats veroorzaakt of een verstoring vormt voor (andere) Gebruikers en Adverteerders;
vi. zij bevoegd zijn om de Website te bezoeken en eventueel Advertenties te plaatsen;
vii. geen verstorende of schadelijke code, virus, worm, Trojaans paard, ‘denial of service’- of ‘spam’-aanval, introduceren of doorgeven via de Website;
viii. geen kennisgevingen over auteurschap, merken, bedrijfsnamen, logo’s of andere inhoud op de Website verwijderen, aanpassen of vervangen;
ix. geen gebruik zullen maken van geautomatiseerde computerprogramma’s, softwareagenten, bots, spiders of andere software of applicaties om (de inhoud van) de Website te scannen, kopiëren, indexeren, sorteren of anderszins te exploiteren;
x. geen persoonsgegevens van Adverteerders (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) zullen verzamelen en/of Adverteerders zullen benaderen voor het aanbieden van eigen goederen, dieren en/of diensten.

5 REGELS MET BETREKKING TOT ADVERTENTIES


5.1 Gebruikers en Adverteerders dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen of op een Advertentie reageren. Puppyplaats voert geen controle uit op de inhoud van de Advertentie, waaronder mede begrepen de (juistheid van) de informatie in Advertenties, aangeboden en verkochte Honden (en bijvoorbeeld de vraag of die non-conform of gebrekkig zijn, voldoen aan wet- en regelgeving en/of voldoen aan de verwachtingen van de afnemer), de bevoegdheid van Adverteerders om Advertenties te plaatsen en Honden te aan te bieden/verkopen en/of de bevoegdheid van Gebruikers om te reageren op Advertenties en Honden af te nemen/te kopen. Puppyplaats is niet aansprakelijk voor de inhoud van Advertenties (zie ook artikel 6).

5.2 Voor de inhoud van Advertenties gelden de volgende regels:


i. Het aanbieden van een Honden met gecoupeerde oren en/of staarten is niet toegestaan;
ii. Alle aangeboden Honden dienen alle benodigde en relevante inentingen te hebben gehad en te zijn gechipt;
iii. Voordat u een Advertentie plaatst dient u volledig op de hoogte te zijn van alle gezondheids- en welzijnsaspecten van de Hond die u aanbiedt en die op voorand met de (potentiële) afnemer delen;
iv. Honden afkomstig uit een nest in Nederland dienen, voordat zij op de Website mogen worden aangeboden, minimaal 7 weken oud te zijn (wij adviseren om geen Honden te aan te bieden of af te nemen die jonger zijn dan 8 weken);
v.
Honden afkomstig uit een nest buiten Nederland dienen voordat zij op de Website mogen worden aangeboden, minimaal 15 weken oud te zijn, tegen Rabiës te zijn ingeënt en een paspoort hebben;
vi. Aangeboden Honden dienen bij de Adverteerder te bezichtigen zijn;
vii. Alle Honden die u adverteert moeten uw eigendom zijn. Als u adverteert voor een nest puppy's, moeten het hele nest uw eigendom zijn en door uzelf zijn gefokt;
viii. Het is niet toegestaan om Honden aan te bieden die u van derden heeft afgenomen met het doel die (door) te verkopen;
ix. Advertenties dienen in de juiste categorie op de Website te worden geplaatst;
x. De Advertentie dient het ras van de Hond vermelden; als de Hond van een gemengd ras is, dan dient het ras van zowel de moeder als de vader te worden vermeld;
xi. Alle aangeboden Honden dienen volledig te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot dieren, waaronder ter zake het houden van dieren, dierengezondheid en -welzijn;
xii. De titel en de tekst van de Advertentie, waaronder mede begrepen de naam van het eventuele ras, de (medische) achtergrond en de (overige) eigenschappen van Hond, mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
xiii. Iedere aangeboden Hond dient juist, volledig en helder te worden beschreven.
xiv. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende, onverantwoorde, provocerende of en bedreigende of opruiende inhoud, inhoud die oproept tot geweld of inhoud die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving bevatten. Ook mag een Advertentie geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
xv. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
xvi. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op de aangeboden Hond.
xvii. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.
xviii. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de het ras of de (merk)naam van de Hond worden gebruikt die in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.
xix. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de naam worden gebruikt van de aanbieder van de Hond.
xx. Het noemen van namen behorende bij Honden die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.
xxi. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.3 Het is niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op een andere manier dan als voorzien op de Website.


5.4 Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen.

5.5 Het is voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt niet toegestaan om Advertenties te plaatsen of op Advertenties te reageren. Adverteerders is niet toegestaan om Honden te verkopen aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.


5.6 Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

5.7 Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om dezelfde Hond in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één profiel meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor dezelfde Hond te plaatsen.


5.8 Het is niet toegestaan Honden aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.

5.9 Gebruikers en Adverteerders dienen zelf te onderzoeken of de op de Website aangeboden respectievelijk aan te bieden Hond voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving, en hun wordt aangeraden om ter zake het benodigde advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een deskundige of de desbetreffende toezichthouder.


5.10 Puppyplaats heeft te allen tijde het recht om (onderdelen van) Advertenties te wijzigen of verwijderen en om de opmaak van Advertenties dusdanig te wijzigen dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf computer, mobiele apparatuur of andere media.

6 AANSPRAKELIJKHEID


6.1 Puppyplaats is niet aansprakelijk voor schade van Gebruikers en Adverteerders die (a.) het gevolg is van (i) gebruik van de Website; (ii) het niet, niet volledig of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan; (iii) de inhoud van, en informatie op, de Website (waaronder mede begrepen teksten, foto's, video's en andere informatie, al dan niet opgenomen in Advertenties); (vi) door Puppyplaats aan hen verleende diensten of (b.) anderszins verband houdt met de Website, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Puppyplaats of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

6.2 In geen geval is Puppyplaats aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving van Gebruikers en Adverteerders.


6.3 Gebruikers en Adverteerders vrijwaren Puppyplaats voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is van of verband houdt met (i) hun gebruik van de Website (ii) door Puppyplaats aan hen verleende diensten (iii) (de inhoud van) Advertenties waarop zij reageren respectievelijk die zij plaatsen; (iv) Honden die zij naar aanleiding van een bezoek aan de Website of een Advertentie hebben afgenomen of gekocht respectievelijk aangeboden, afgeleverd of verkocht en (v) overeenkomsten die zij hebben gesloten naar aanleiding van een bezoek aan de Website of een Advertentie. Gebruikers en Adverteerders zijn gehouden alle schade te vergoeden die Puppyplaats in een dergelijk geval lijdt, waaronder maar niet beperkt tot schade aan de goede naam en reputatie van Puppyplaats.

7. MIJN PUPPYPLAATS-PROFIEL


7.1 Bij het plaatsen van een Advertentie wordt er voor de Adverteerder automatisch een Mijn Puppyplaats-profiel aangemaakt, indien de Adverteerder daar nog niet over beschikt. In dit profiel kan de Adverteerder alle door hem/haar geplaatste advertenties beheren, aanpassen en verwijderen.

7.2 Het is niet toegestaan om een e-mailadres, url of bedrijfsnaam, of een gedeelte hiervan, op te nemen in de naam, of in overige (contact)gegevens in het Mijn Puppyplaats profiel. Puppyplaats behoudt zich het recht voor om de naam en overige contactgegevens in het Mijn Puppyplaats profiel, aan te passen of te verwijderen indien zij dat nodig acht.


7.3 De Adverteerder dient om het Mijn Puppyplaats profiel te activeren een verificatiebedrag van EUR 0,75 te voldoen bij het plaatsen van zijn/haar eerste Advertentie.

8 ARTIKEL 11. KLACHTEN EN MELDINGEN


8.1 Klachten en meldingen met betrekking tot de Website, Advertenties, Adverteerders en/of Gebruikers, of klachten en meldingen van andere aard, kunnen worden ingediend via het volgende reactieformulier: [link]. Enkel klachten en meldingen die middels dit reactieformulier zijn ingediend en zijn voorzien van NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de indiener, komen voor behandeling in aanmerking. Puppyplaats streeft ernaar om binnen een termijn van 25 werkdagen na indienen van het reactieformulier, inhoudelijk te reageren. Puppyplaats heeft te allen tijde het recht om klachten en meldingen niet in behandeling te nemen of daar niet op te reageren of geen actie te ondernemen.

9 GEGEVENS GEBRUIKERS EN ADVERTEERDERS

 
9.1 Gebruikers en Adverteerders garanderen dat de persoonsgegevens die zij aan Puppyplaats of (andere) Gebruikers en Adverteerders verstrekken bij het plaatsen van of het reageren op een Advertentie, juist en volledig zijn.

9.2 In de Privacy Policy van Puppyplaats wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van Gebruikers en Adverteerders.


9.3 Het is niet toegestaan om gegevens van Gebruikers en Adverteerders te verzamelen met een andere intentie dan het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een in een Advertentie aangeboden Hond. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om gegevens van Adverteerders en Gebruikers te verzamelen om hen te (laten) benaderen voor een commercieel/ bedrijfsmatige doel.

9.4 Gebruikers en Adverteerders gaan bij het aanmaken van een Mijn Puppyplaats profiel akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven en marketingmateriaal van Puppyplaats zelf en van door Puppyplaats zorgvuldig geselecteerde derden. Indien Gebruikers en Adverteerders deze liever niet willen ontvangen, dan kunnen zij zich hiervoor afmelden in het Mijn Puppyplaatsprofiel.


10 INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten die rusten op (de inhoud van) de Website, waaronder maar niet beperkt tot begrepen teksten, merk-, handels en domeinnamen, vormgeving, databestanden, foto's, logo's, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en andere inhoud, berusten bij Puppyplaats. Daaronder zijn mede begrepen auteurs-, merken- en octrooirechten, tekeningen- of modellenrechten, knowhow, het recht op handelsnaam, databankenrechten en exclusieve licentierechten.


10.2 Puppyplaats kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door Puppyplaats via andere media kan worden getoond zoals op websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

10.3 Door het plaatsen van een Advertentie verstrekt de Adverteerder aan Puppyplaats automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. De Adverteerder garandeert dat hij bevoegd is de licentie in de vorige volzin te verstrekken.


10.4 Puppyplaats kan voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

11 DIVERSEN


11.1 Puppyplaats kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Puppyplaats zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Gebruiker/Adverteerder na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Puppyplaats gebruik maakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

11.2 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of van enige overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval een bepaling nietig of onverbindend is dan wel vernietigd wordt, komen Puppyplaats enerzijds en Gebruiker en/of Adverteerder anderzijds een vervangende bepaling overeen die wel geldig is en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling benadert.


11.3 Puppyplaats heeft het onbeperkte recht om haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden, de overeenkomsten waar deze Gebruiksvoorwaarden op van toepassing zijn, alsook haar dienstverlening, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Gebruikers en Adverteerders geven reeds nu voor alsdan hun onherroepelijke toestemming voor een overdracht als bedoeld in de vorige volzin.

11.4 Door Gebruikers en Adverteerders gehanteerde algemene of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing.

11.5 Op deze Gebruiksvoorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (buiten)contractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels.

11.6 Alle geschillen tussen Puppyplaats en niet-consumenten ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

 

Copyright 2021 Puppyplaats.nl - Cookie instellingen