Pet Media Group AB - Privacy en Cookie Statement

Download als PDF

Dit Privacy en Cookie Statement beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld (verwerkt) wanneer u gebruikmaakt van onze website www.puppyplaats.nl ("website"). Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.
Dit Privacy en Cookie Statement kan van tijd tot tijd worden herzien. Wij informeren u over belangrijke wijzigingen voordat deze in werking treden

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
Pet Media Group AB (hierna ook aangeduid als: "Pet Media Group", "wij" of "ons") is een toonaangevende aanbieder van lokale online marktplaatsen voor huisdieren en daaraan gerelateerde diensten. Op onze website brengen wij kopers en aanbieders van pups en dekreuen samen. Wij helpen dagelijks vele hondenliefhebbers bij het vinden van hun nieuwe huisdier. Daarnaast bevat onze website handige tips en informatie. Pet Media Group is gevestigd aan de Engelbrektsgatan 35A, 114 32 Stockholm, Zweden.


Pet Media Group is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens met ons te delen om uw de diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze verplichtingen en beginselen die voortvloeien uit de geldende privacy regelgeving. Hieronder lichten wij per verwerkingsactiviteit toe welke persoonsgegevens wij van u verwerken, alsmede voor welke doeleinden wij dat doen, en op basis van welke grondslag.


1. Wanneer u een advertentie voor een puppy of een dekreu op onze website plaatst:

Wanneer u een advertentie voor een puppy of een dekreu op onze website wilt plaatsen heeft u een eigen Mijn Puppyplaats Profiel ("Account") nodig. Dit Account wordt automatisch gegeneerd op het moment dat u uw eerste advertentie plaatst. In uw Account kunt u uw gegevens en de door u geplaatste advertenties beheren, aanpassen en verwijderen. Om uw Account te verifiëren vragen wij u bij het aanmaken daarvan eenmalig een iDeal-betaling te doen.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Voor het aanmaken van uw Account verwerken wij de volgende gegevens:
• Uw naam en aanhef;
• Uw telefoonnummer;
• Uw postcode (vier cijfers)
• Uw woonplaats/plaats van vestiging;
• Uw emailadres;
• Betalingsgegevens via iDeal;
• Inloggegevens.
Voor het aanmaken en plaatsen van uw advertenties verwerken wij tevens:
• Advertentie titel, nummer, tekst en foto's.


Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

• Om u in staat te stellen de functionaliteiten van de website en uw Account te kunnen gebruiken.
• Voor het aanmaken en plaatsen van uw advertenties
• Om websitebezoekers in staat te stellen contact met u op te nemen.
• Om met u te kunnen communiceren.
• Ter preventie of opsporing van misbruik en inbreuken op onze Algemene Voorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht


Op welke grondslag(en) verwerken wij uw persoonsgegevens?

• Voor het aanmaken van uw Account en het plaatsen van uw advertenties op onze website hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren.
• Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit nodig is voor de behartiging van onze en/of andermans gerechtvaardigde belangen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in geval van geschillen.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


2. Wanneer u een opmerking of klacht over een advertentie via de website meldt of contact met ons opneemt:
Wanneer u gebruik maakt van het meldingsformulier op de website om een opmerking of een klacht over een advertentie te melden of contact met ons opneemt via ons algemene emailadres verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vraag of klacht af te handelen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u gebruik maakt van het meldingsformulier of contact met ons opneemt verwerken wij:
• Uw naam en aanhef;
• Uw emailadres;
• Uw telefoonnummer;
• Correspondentie (onderwerp en inhoud van uw berichten).


Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

• Om met u te kunnen communiceren over uw vraag of klacht.
• Ter preventie of opsporing van misbruik en inbreuken op onze Algemene Voorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht


Op welke grondslag(en) verwerken wij uw persoonsgegevens?

• Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit nodig is voor de behartiging van onze en/of andermans gerechtvaardigde belangen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in geval van geschillen.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


3. Wanneer u interactie heeft met onze website (cookies):

Wanneer u onze website gebruikt verzamelen wij door middel van cookies en vergelijkbare technieken informatie van uw internetbrowser, die mogelijk persoonsgegevens bevat.
Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze website door middel van cookies. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Meer informatie over de identiteit van deze derden en hun privacybeleid is hier te vinden.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze gebruikers. Dit stelt ons in staat om onze diensten te leveren en de online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met onze website zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze website te verbeteren.


U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de “Cookie-instellingen” onderaan elke pagina van onze website.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de website), raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren. U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang meer heeft tot verschillende functies die onze website efficiënter maakt en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

Externe links
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u onze website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is

Dit Privacy en Cookie Statement heeft alleen betrekking op uw gegevens die via de website en de diensten zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens met:
• Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Pet Media Group, bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen, hosting, beheer en onderhoud van onze website. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,
• Andere derden voor zover dit noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) ter preventie of opsporing van misbruik en inbreuken op onze Algemene Voorwaarden en (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden.
• Aan elke andere derde waarvoor u toestemming heeft verleend.


Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).


Delen van gegevens door uzelf
Wanneer u een advertentie op de website plaatst maakt u uw contactgegevens waaronder uw naam, telefoonnummer, emailadres en postcodegebied beschikbaar voor alle bezoekers van de website

HOE BEVEILIGEN EN BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij nemen de benodigde fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Onze website maakt gebruik van encryptie, zoals SSL, om ervoor te zorgen dat de gegevens die van en naar de website worden verzonden, veilig zijn. Wij slaan uw gegevens op onze beveiligde servers op. Ook zijn alle (derde) partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden aan geheimhouding, zoals onze verwerkers.

Sommige gegevensontvangers met wie wij uw persoonsgegevens delen kunnen zich in een ander land bevinden dan het land waar uw persoonsgegevens aanvankelijk verzameld werden. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte EER) zullen we deze persoonsgegevens beschermen zoals beschreven in dit Privacy en Cookie Statement en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Wij nemen maatregelen om de toepasselijke wettelijke vereisten na te komen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER waar geen passend gegevensbeschermingsniveau geboden wordt. Wij gebruiken een verscheidenheid aan maatregelen om ervoor te zorgen dat uw, naar dergelijke landen doorgestuurde, persoonsgegevens voldoende beschermd worden in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming; dit is met inbegrip van ondertekening van de Europese Modelcontracten en het treffen van aanvullende waarborgen indien noodzakelijk.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit Privacy en Cookie Statement uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft).

WAT ZIJN UW PRIVACY RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Door contact met ons op te nemen kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft. Deze zijn
:
Recht op inzage: U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Is dat het geval, dan kunt u inzage in deze gegevens krijgen.

Recht op rectificatie: U heeft het recht uw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Recht op gegevenswissing: U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat uw gegevens worden verwijderd door ons. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe behoren situaties waarin uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de aanvankelijke doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt en situaties waarin gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Door de wijze waarop wij bepaalde diensten hebben ingericht, kan het enige tijd duren voordat deze zijn gewist.

Recht op beperking van verwerking: U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden uw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

• Recht op bezwaar:
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen indien wij de grondslag voor de verwerking baseren op onze gerechtvaardigde belangen. Als u een beroep op dit recht doet, stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.

• Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op gegevens die wij reeds op basis van uw toestemming hebben verzameld.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we het recht hebben uw privacy rechten zoals die hierboven staan beschreven, te weigeren of te beperken. We beoordelen zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen of wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit Privacy en Cookie Statement of onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy en Cookie Statement. Wij streven ernaar uw vragen en klachten tijdig en effectief op te lossen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

HästNet Sverige AB
Engelbrektsgatan 35A
114 32 Stockholm, Zweden
Att: Data protection officer
dpo@petmediagroup.com

Copyright 2021 Puppyplaats.nl - Cookie instellingen