Home
Pups Dekreuen Rassen Tips Speeltjes Videos Waakbord
Plaats advertentie Inloggen

Algemene voorwaarden en Privacy Policy van Puppyplaats.nl

 

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Website: de website van Puppyplaats ‘www.puppylaats.nl’
Advertentieobject: De pups, honden of hondenspullen die in een Advertentie aangeboden of gevraagd worden
Advertentie: Een op de Website geplaatste advertentie met daarin een aangeboden of gevraagd Advertentieobject
Adverteerder: Bezoeker die een gratis Advertentie plaatst op Website
Gebruiker: Bezoeker die anders dan Adverteerder gebruik maakt van de Website

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruikers en Adverteerders enerzijds en Puppyplaats anderzijds. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

2.2. Door gebruik te maken van de Website wordt er akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden

 

Artikel 3. Gebruik van de Website
3.1. Puppyplaats biedt haar Gebruikers en Adverteerders een platform met als doel Gebruikers en Adverteerders bij elkaar te brengen. Gebruikers en Adverteerders stemmen in de website niet te gebruiken:

 • Voor een onwettig doel
 • Voor het verspreiden van computervirussen, schadelijke software, schadelijke bestanden, junkmail, spamberichten, kettingbrieven, piramidespellen of anderszins ongewenste berichten
 • Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website wordt aangetast, beschadigd, de werking ervan wordt onderbroken, minder efficiënt wordt, of dat functionaliteiten op enigerlei wijze worden aangetast

 

Artikel 4. Een Advertentie

4.1. Het is een niet toegestaan in een geplaatste advertentie:

 • Inhoud op te nemen die inbreuk maakt op de auteurs- of andere eigendomsrechten van derden
 • Inhoud op te nemen die onvolledig, misleidend of onjuist van aard is
 • Geldig vanaf week 2-2018 (15-1-2018): Het is niet toegestaan om gezocht advertenties te plaatsen (advertenties waarin gevraagd wordt naar pups/honden en niet wordt aangeboden). Gezocht advertenties worden automatisch gefilterd en verwijderd door de server. Helaas werd er veel misbruik gemaakt van gezocht advertenties waarin gevraagd werd naar een gratis of goedkope pup, die na aankoop vervolgens veel duurder werden doorverkocht op diverse advertentiewebsites.
 • Het aanbieden van nestjes honden met gecoupeerde oren is niet toegestaan, het couperen van staarten en oren is in Nederland en in vele Europese landen en andere delen verboden.
 • Inhoud op te nemen die beledigend, provocerend, minachtend, pornografisch, of tot geweld oproepend van aard is, of in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving
 • Inhoud op te nemen die als storend wordt ervaren door de overige gebruikers en/of door Puppyplaats zelf

 

4.2. Puppyplaats behoudt zich het recht voor om Advertenties in zijn geheel of onderdelen hiervan, in te korten, aan te passen of te verwijderen.

 

Artikel 5. Mijn Puppyplaats profiel
6.1. Bij het plaatsen van een Advertentie wordt er voor de Adverteerder automatisch een Mijn Puppyplaats profiel aangemaakt, indien deze hier nog niet over beschikt. In dit profiel kan de Adverteerder alle door hem/haar geplaatste advertenties en alle ontvangen biedingen daarop, beheren, aanpassen en verwijderen.

 

6.2. Bij het bieden en reageren op een advertentie middels de bied- en emailfunctionaliteit van Puppyplaats, wordt er voor de Adverteerder of Gebruiker die biedt of reageert, automatisch een Mijn Puppyplaats profiel aangemaakt, indien deze hier nog niet over beschikt. In dit profiel kan de Adverteerder of Gebruiker alle door hem/haar geplaatste biedingen beheren, aanpassen en verwijderen.

 

6.3. Het is niet toegestaan om een emailadres, url of bedrijfsnaam, of een gedeelte hiervan, op te nemen in de naam, of in de overige contactgegevens in het Mijn Puppyplaats profiel. Puppyplaats behoudt zich het recht voor om de naam en overige contactgegevens in het Mijn Puppyplaats profiel van Gebruikers en Adverteerders, aan te passen, indien hier een emailadres, url of bedrijfsnaam, of een gedeelte hiervan is opgenomen.

 

Artikel 7. Gegevens Gebruikers en Adverteerders
7.1. Adverteerders en Gebruikers verklaren dat de informatie die zij aan Puppyplaats verstrekken bij het plaatsen van, bij het reageren op, of bij het bieden op een Advertentie, juist en volledig is. De Adverteerder en Gebruikers stemmen ermee in dat Puppyplaats deze gegevens opslaat en gebruikt voor onder andere een goede werking van de Website en voor het beheer en het beschikbaar stellen van het Mijn Puppyplaats profiel aan de betreffende Adverteerders en Gebruikers.

 

7.2. Het is niet toegestaan om gegevens van Adverteerders en Gebruikers te verzamelen met andere intenties dan het sluiten van een overeenkomst. Het is niet toegestaan om gegevens van Adverteerders en Gebruikers te verzamelen ten behoeven van bedrijfsmatige doeleinden, commerciële doeleinden, of doeleinden die afwijken van het onderwerp van de advertentie.

 

7.3. Gebruikers en Adverteerders gaan bij het aanmaken van een Mijn Puppyplaats profiel akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven en marketingmateriaal van Puppyplaats zelf en van door Puppyplaats zorgvuldig geselecteerde derden. Indien Gebruikers en Adverteerders deze liever niet willen ontvangen, dan kunnen zij zich hiervoor afmelden in het Mijn Puppyplaats profiel.

 

Artikel 8. Ontzegging van de toegang
8.1. Puppyplaats behoudt zicht het recht voor om individuele Gebruikers en Adverteerders en het IP-adres van waar zij de Website bezoeken, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot haar Website of onderdelen hiervan, te ontzeggen, zonder de plicht dit te communiceren richting de betreffende Gebruiker, Adverteerder of houder van het IP-adres. Puppyplaats kan tot ontzegging van de toegang overgaan indien:

 • Er door Gebruikers of Adverteerders in strijd met de Algemene Voorwaarden van Puppyplaats wordt gehandeld
 • Er door Gebruikers of Adverteerders in strijd wordt gehandeld met de belangen van Puppyplaats, of websites die eigendom zijn, dan wel onder het beheer staan, van Puppyplaats
 • Er door Gebruikers of Adverteerders in strijd wordt gehandeld met de belangen van aan Puppyplaats verwante ondernemingen, zoals maar niet beperkt tot, zuster- en dochterondernemingen

De vorm, de mate en de duur van de ontzegging is door Puppyplaats naar eigen oordeel te bepalen. Indien Puppyplaats een individuele Gebruiker, Adverteerder, of een IP-adres de toegang tot de Website of onderdelen hiervan ontzegd, dan heeft zij ook het volledige recht om het Mijn Puppyplaats profiel van deze Gebruiker of Adverteerder en alle door deze Gebruiker of Adverteerder geplaatste advertenties en biedingen, definitief van haar website te verwijderen. De Gebruiker of Adverteerder die de toegang is ontzegd, andere Gebruikers of Adverteerders die gebruik maken van het IP adres dat de toegang is ontzegd, of de houder van het IP adres dat de toegang is ontzegd, hebben in geen enkel geval recht op restitutie van eventueel betaalde gelden of schadevergoeding.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle onderdelen van en alle door Puppyplaats geplaatste content op de Website, zoals maar niet beperkt tot, het design, logo’s, website-onderdelen, domein- en merknamen, teksten, afbeeldingen en foto’s, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle eigendoms- / auteursrechten hiervan komen toe aan Puppyplaats, of aan specifieke derden. Niets waarvan de eigendoms- / auteursrechten toekomen aan Puppyplaats, mag worden gekopieerd, bewerkt, openbaar gemaakt of op welke andere wijze dan ook gebruikt, zonder daaraan voorafgaand uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Puppyplaats.

 

9.2. Door het plaatsen van een Advertentie geeft de Adverteerder Puppyplaats het onherroepelijke recht om de geplaatste foto’s en advertentieteksten, gedurende de gehele looptijd van de Advertentie maar ook daarna, zonder betaling van enige vorm van vergoeding aan de Adverteerder, openbaar te maken, te bewerken en te (her-) gebruiken zowel in digitale, als in elke andere vorm. Puppyplaats is gerechtigd de door adverteerders geplaatste foto’s en advertentieteksten te gebruiken ter promotie en ondersteuning van haar eigen Website en onderneming, maar ook andere websites die eigendom zijn van Puppyplaats, of onder haar beheer staan. Puppyplaats is ook gerechtigd de door adverteerders geplaatste foto’s en advertentieteksten te gebruiken ter promotie en ondersteuning verwante ondernemingen, zoals maar niet beperkt tot, haar zuster- en dochterondernemingen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Puppyplaats kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan reputatie, gemiste omzet, gemiste winst, gemiste besparingen, gevolgschade of andere vormen van schade, ontstaan door Advertenties, Advertentieobjecten, of door handelingen en/of gedragingen van Gebruikers en Adverteerders op haar Website.

 

10.2. Aan de door Puppyplaats aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Puppyplaats kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortkomt uit onvolledigheden of onjuistheden in of misinterpretatie van, de content op de Website, geplaatst door Puppyplaats zelf of door Adverteerders of Gebruikers.

 

10.3. Adverteerders en Gebruikers vrijwaren Puppyplaats voor eventuele aanspraken en schadeclaims van derden, of enig andere vorm van genoegdoening of schadeloosstelling, als gevolg van het door Adverteerders en Gebruikers onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk, of andere intellectuele wet- en regelgeving, beschermd materiaal. Indien er door Puppyplaats kosten moeten worden gemaakt als gevolg van beweerdelijk of daadwerkelijke inbreuk op auteursrecht, of andere intellectuele wet- en regelgeving, dan zullen deze kosten worden verhaald op de verantwoordelijke Adverteerder of Gebruiker.

 

10.4. Met de Website biedt Puppyplaats haar Gebruikers en Adverteerders een platform waar deze elkaar vinden. Puppyplaats is op geen enkele andere wijze betrokken bij transacties die voortvloeien uit het contact tussen Gebruikers en/of Adverteerders. Puppyplaats kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe of indirecte schade, voortkomend uit deze transacties.

 

10.5. Puppyplaats oefent geen enkele controle uit op de nauwkeurigheid, juistheid, veiligheid, kwaliteit en legaliteit van de Advertenties en de Advertentieobjecten. Puppyplaats oefent ook geen controle uit de bevoegdheden van de Adverteerder en de Gebruiker. Puppyplaats kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit de inhoud van Advertenties, problemen met, of als gevolg van, het gebruik van Advertentieobjecten, of door het gebrek aan bevoegdheden van de Adverteerder en/of Gebruiker.

 

10.6. Indien er geschillen ontstaan tussen Gebruikers en/of Adverteerders onderling, dan dienen deze geschillen onderling te worden opgelost. Puppyplaats speelt geen enkele rol in deze onderlinge geschillen en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade die voortvloeit uit deze onderlinge geschillen.

 

10.7. Puppyplaats spant zich in om haar Website toegankelijk te houden, foutloos te laten werken en veilig te houden voor Gebruikers en Adverteerders, echter kan Puppyplaats dit nimmer garanderen. Het gebruik van de Website is geheel op eigen risico van Gebruikers en Adverteerders. Puppyplaats kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade, die ontstaan is door het niet toegankelijk zijn van de Website, onjuiste of foutieve werking van de Website of onderdelen hiervan, of door veiligheidsproblemen op de Website.

 

10.8. Puppyplaats behoudt zich het recht voor om de Website, of onderdelen hiervan, tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoudswerkzaamheden, of voor het doorvoeren van aanpassingen. Puppyplaats kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe of indirecte schade, die ontstaan is door buitengebruikstelling van de Website.

 

10.9. Indien Puppyplaats aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade en nimmer indirecte schade. In geval van aansprakelijkheid van Puppyplaats is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de Adverteerder of Gebruiker daadwerkelijk aan Puppyplaats betaald is, gedurende 12 maanden voorafgaand aan de oorzaak/handeling die de aansprakelijkheid heeft doen ontstaan.

 

Artikel 11. Klachten, Inbreuk rechten, melding van oplichting
11.1. Klachten over Puppyplaats, Advertenties, Adverteerders en/of Gebruikers, of klachten van andere aard, kunnen worden ingediend via het reactieformulier. Enkel klachten die schriftelijk zijn ingediend en zijn voorzien van NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres, zullen in behandeling worden genomen. Puppyplaats streeft ernaar om binnen een termijn van 25 werkdagen na indienen van de klacht, inhoudelijk op de klacht reageren. Puppyplaats behoudt zich te allen tijde het recht voor om geen actie te ondernemen op ingediende klachten.

 

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Puppyplaats behoudt zich het recht voor om op zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig wijzigingen door te voeren in de Algemene Voorwaarden. Een gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden vervangt eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Puppyplaats en zijn vanaf het moment van plaatsing op de Website van toepassing. Wanneer Gebruikers en Adverteerders na wijziging in de Algemene Voorwaarden, de Website blijven bezoeken en blijven gebruiken, dan gaan zij automatisch akkoord met de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Gebruikers en Adverteerders moeten de Algemene Voorwaarden daarom ook met enige regelmaat bekijken, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen.

 

12.2. Indien Puppyplaats niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet van toepassing zijn, of dat Puppyplaats in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

12.3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

12.4 Als blijkt dat een bepaald artikel van deze Algemene Voorwaarden onder bepaalde omstandigheden niet uitvoerbaar is of nietig wordt verklaard, dan tast dit niet de geldigheid van de overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden aan. Bij de nietig verklaring van een artikel, zal Puppyplaats ter vervanging een nieuw artikel vaststellen, die inhoudelijk het oorspronkelijke artikel zo veel als mogelijk zal benaderen.

 

12.5. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Puppyplaats enerzijds en Gebruikers en/of Adverteerders anderzijds, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Privacy Policy

 

Artikel 1. Definities
In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:
Website: De website van Puppyplaats ‘www.puppylaats.nl’
Advertentieobject: De pups, honden of hondenspullen die in een Advertentie aangeboden of gevraagd worden
Advertentie: Een op de Website geplaatste advertentie met daarin een aangeboden of gevraagd Advertentieobject
Adverteerder: Bezoeker die een gratis advertentie plaatst op Website
Gebruiker: Bezoeker die anders dan Adverteerder gebruik maakt van de Website

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Privacy Policy
2.1. Deze Privacy Policy is integraal onderdeel van de geldende Algemene Voorwaarden en is van toepassing op de relatie tussen Gebruikers en Adverteerders enerzijds en Puppyplaats anderzijds. Een andere Privacy Policy wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

2.2. Door gebruik te maken van de Website wordt er akkoord gegaan met deze Privacy Policy

 

Artikel 3. Verzamelen van gegevens
3.1. Puppyplaats verzamelt de volgende gegevens van haar Gebruikers en Adverteerders:

 • Van alle Gebruikers en Adverteerders worden gegevens over het verkeer van en naar de Website, de pageviews, het internetgedrag op de Website, de gebruikte browser en de besturingsgegevens van de gebruikte computer verzameld.
 • Van alle Adverteerders en Gebruikers met een Mijn Puppyplaats Profiel worden het IP adres, Emailadres, datum van activeren van het profiel, inlogdata, informatie over geplaatste Advertenties, emailreacties, biedingen, aanhef, naam, en, voor zover opgegeven postcode, telefoonnummer verzameld.
 • Van Gebruikers en Adverteerders die een vraag, opmerking, of een bericht van andere aard naar Puppyplaats versturen middels het reactieformulier, worden de aanhef, naam, telefoonnummer (indien opgegeven), emailadres, onderwerp en inhoud van het bericht en het IP adres verzameld.

 

Artikel 4. Cookies
4.1. Puppyplaats maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door Puppyplaats is te vinden in het cookie beleid.

 

Artikel 5. Privacy
5.1. Puppyplaats respecteert de privacy van haar Gebruikers en Adverteerders en draagt er zorg voor dat alle verzamelde gegevens, vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid worden behandeld.

 

Artikel 6. Verwerken van gegevens
6.1. Puppyplaats verzamelt en verwerkt gegevens van haar Gebruikers en Adverteerders voor de volgende doeleinden:

 • de Website op een correcte wijze te kunnen laten werken
 • de Website te kunnen optimaliseren
 • de veiligheid van de Gebruikers en Adverteerders op de Website te vergroten
 • voor het afdwingen van het naleven van de Algemene Voorwaarden door Gebruikers en Adverteerders
 • voor het voor het communiceren met Gebruikers en Adverteerders
 • voor het aan Gebruikers en Adverteerders tonen van relevante informatie en content op de Website

 

Artikel 7. Delen van gegevens en informatie
7.1. Puppyplaats kan de gegevens van Gebruikers en Adverteerders delen met derden indien:

 • Indien zij hiertoe wordt verzocht doormiddel van een afdwingbaar verzoek, ter naleving van wettelijke verplichting, of naar opvolging van een rechterlijk vonnis, deze gegevens te delen met bepaalde instanties zoals, maar niet beperkt tot, justitie, politie, belastingdienst en andere toezichthouders of opsporingsinstanties
 • Indien Puppyplaats betrokken raakt bij een overname, fusie of verkoop van één of van alle bedrijfsonderdelen
 • Bij het starten van een juridische of gerechtelijke procedure door Puppyplaats
 • Puppyplaats kan de verzamelde gegevens delen en uitwisselen met aanverwante ondernemingen en groepsmaatschappijen zoals, maar niet beperkt tot, moeder-, dochter- en zusterondernemingen
 • Indien de gegevens geanonimiseerd zijn, zoals het aantal Gebruikers en Adverteerders dat op een bepaalde advertentie hebben geklikt, of met een bepaalde zoekterm heeft gezocht. Individuele Gebruikers en Adverteerders kunnen aan de hand van deze gegevens niet worden geïdentificeerd

 

7.2. Gebruikers en Adverteerders gaan bij het aanmaken van een Mijn Puppyplaats profiel akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven en marketingmateriaal van Puppyplaats zelf en van door Puppyplaats zorgvuldig geselecteerde derden. Indien Gebruikers en Adverteerders deze liever niet willen ontvangen, dan kunnen zij hiervoor afmelden in het Mijn Puppyplaats profiel.

 

Artikel 8. Inzien, aanpassen en verwijderen van persoonlijke gegevens
8.1. Gebruikers en Adverteerders kunnen een selectie van de aan Puppyplaats verstrekte persoonlijke gegevens inzien in het Mijn Puppyplaats profiel. Adverteerders en Gebruikers kunnen hier de eigen profielgegevens inzien, bewerken en indien gewenst verwijderen. Het Mijn Puppyplaats Profiel is met inloggegevens, via de Website bereikbaar.

 

Artikel 9. Beveiliging van gegevens
9.1. Puppyplaats draagt zorg voor een optimale bescherming van de gegevens van Gebruikers en Adverteerders tegen diefstal, verlies, enige vorm van niet-geautoriseerde toegang en/of –bekendmaking, en/of overig onrechtmatig gebruik en/of -verwerking. Puppyplaats heeft hiervoor diverse maatregelen getroffen, zoals het gebruik van wachtwoorden en diverse soorten codering en blokkades. Puppyplaats kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe of indirecte schade die voortkomt uit diefstal, verlies, enige vorm van niet-geautoriseerde toegang en/of –bekendmaking, en/of overig onrechtmatig gebruik en/of –verwerking van de gegevens van Gebruikers en Adverteerders.

 

Artikel 10: Slotbepalingen
10.1. Puppyplaats behoudt zich het recht voor om op zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig wijzigingen door te voeren in de Privacy Policy. Een gewijzigde versie van de Privacy Policy vervangt eerdere versies van de Privacy Policy. De gewijzigde Privacy Policy worden gepubliceerd op de Website en zijn vanaf het moment van plaatsing van toepassing. Wanneer Gebruikers en Adverteerders na wijziging in de Privacy Policy, de Website blijven bezoeken en blijven gebruiken, dan gaan zij automatisch akkoord met de gewijzigde Privacy Policy. Gebruikers en Adverteerders moeten de Privacy Policy daarom ook met enige regelmaat bekijken, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen.

 

10.2. Indien Puppyplaats één of meerdere artikelen in deze Privacy Policy niet strikt naleeft, betekent dit niet dat Puppyplaats in enigerlei mate het recht zou verliezen om deze artikelen in de toekomst wel na te leven.

 

10.3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere artikelen van deze Privacy Policy, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

10.4 Als blijkt dat een bepaald artikel van deze Privacy Policy onder bepaalde omstandigheden niet uitvoerbaar is of nietig wordt verklaard, dan tast dit niet de geldigheid van de overige artikelen in deze Privacy Policy aan. Bij de nietig verklaring van een artikel, zal Puppyplaats ter vervanging een nieuw artikel vaststellen, die inhoudelijk het oorspronkelijke artikel zo veel als mogelijk zal benaderen.

 

10.5. Op deze Privacy Policy is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Puppyplaats enerzijds en Gebruikers en/of Adverteerders anderzijds worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.